Naše služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje pobytovou sociální službu pro lidi s mentálním, případně kombinovaným postižením.

V DOZP Sulická je zaregistrovaná jedna sociální služba, a to domov pro osoby se zdravotním postižením, podle ustanovení § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která je poskytována ve dvou budovách, které jsou obě bezbariérové:

 • Sulická 1597/48, Krč, 142 00
 • Murgašova 1286/2, Krč, 142 00 Praha


Obě budovy obklopují zahrady, po kterých se mohou uživatelé bezpečně pohybovat. Zahrady slouží pro relaxaci, aktivní způsob trávení volného času a pořádání společenských akcí.


Pro koho tu jsme

Cílovou skupinou Domova Sulická jsou osoby s mentálním či kombinovaným postižením od tří let věku, horní věková hranice není stanovena.


Poslání poskytované služby

Posláním Domova je poskytovat profesionální sociální služby vycházející z individuálních potřeb lidí se zdravotním postižením, vedoucí k podpoře jejich sociálních vazeb a dovedností.


Principy poskytované služby

Pro naši službu je určující přístup zaměřený na člověka, který se skládá z principů, které jsou pro nás v práci důležité:

 • Individuální přístup - nabídka aktivit i způsob trávení volného času u nás vychází z toho, potřebují a chtějí uživatelé, tedy služba se přizpůsobuje uživatelům a ne uživatelé službě. Vedeme uživatele k nácviku soběstačnosti
 • Firemní kultura
 • Rovnocenný přístup - pro nás znamená chovat se k sobě navzájem i k uživatelům k rovnému. Uživatele podporujeme v tom, co zvládá sám, nepřepečováváme ho
 • Lidskost a důstojnost - základem je dodržování a hájení Listiny základní práv a svobod, dodržování a hájení Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Za důležité zde považujeme pozitivní přístup člověka k člověku
 • Etika - pravidla každého člověka, která má vnitřně nastavená, základy slušnosti, dodržování slibů (nebo raději neslibovat), respekt a úcta k člověku, dodržování etického
 • Stabilita pracovního týmu
 • Profesionalita

 

Cíle poskytované služby (od května 2015)

Cíl v oblasti podpory dětí

 • Příprava dětí na dospělost s minimální závislostí na službě

 

Cíle v oblasti podpory lidí v produktivním věku

 • Získat, prohloubit nebo udržet co nejvyšší míru soběstačnosti a nezávislosti na službě.
 • Rozvíjet a umožňovat prosazování vlastní vůle vedoucí k jejich spokojenosti, zodpovědnosti a nezávislosti.
 • Podpora klientů v začleňování ve společnosti včetně pracovního uplatnění.

 

Cíle v oblasti podpory lidí v seniorském věku

 • Respektování životního příběhu jedince a stavět na něm konkrétní sociální službu
 • Individuální podpora v udržování sociálních vazeb
 • Individuální podpora v udržování dovedností, samostatnosti a soběstačnosti

 


 

Jaké služby v Domově poskytujeme?

V Domově poskytujeme činnosti v souladu s § 14, vyhlášky 505/2006 Sb., jedná se o tyto služby:

  • Ubytování

Ubytovací kapacita na Sulické činí 95 osob. K dispozici jsou 4 jednolůžkové pokoje, 29 dvoulůžkových, 2 čtyřlůžkové a 5 pětilůžkových pokojů. Pokoje jsou na jednotlivých patrech rozdělené na jednotlivé domácnosti, kterých je celkem 5. Každé oddělení má specifickou cílovou skupinu.

Detašované pracoviště Murgašova je po nedávné rekonstrukci. Uživatelé, kteří zde bydlí, potřebují nižší míru podpory. Ubytovací kapacita zde činí 56 osob. Budova je rozdělena do 3 částí. Celkem je zde k dispozici 12 garsonek, 2 dvougarsonky, 10 jednolůžkových pokojů a 15 dvoulůžkových pokojů. Garsonky jsou vybaveny vlastní kuchyňkou a sociálním zařízením.

 • Realizujeme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (máme tady různé kroužky, hudebně-dramatický kroužek „AJETO“, divadelní kroužek, výtvarné a rukodělné dílny, jezdíme do bazénu, na výlety, možnost aktivizace na zahradě)
 • Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím (podporujeme kontakt s rodinou,jezdíme s uživateli ven, chodíme nakupovat do obchodů, využíváme běžně dostupných služeb)
 • Poskytujeme sociálně-terapeutické činnosti (rozvíjíme schopnosti a dovednosti uživatelů,motivujeme je, snažíme jim najít vhodnou práci, zařadit je do vzdělávacích kurzů)
 • Úklid, praní a žehlení
 • Poskytujeme stravu (viz. Záložka stravování)
 • Pomáháme při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (například při podávání stravy, při pohybu, při oblékání)
 • Pomáháme při hygieně a poskytujeme podmínky pro hygienu
 • Podporujeme uživatele v uplatňování jejich práv (dbáme na ochranu práv uživatelů a jejich důstojnost, pomáháme při jednání se soudy, s úřady, vždy v nejlepším zájmu uživatelů).
 • Zdravotní oblast

Kromě výše uvedených činností zajišťuje sociální služba také nezbytnou ošetřovatelskou péči vlastními kvalifikovanými pracovníky – praktickým lékařem, pediatrem a všeobecnými sestrami. Poskytujeme také doprovod uživatelů k dalším lékařům a lékařským prohlídkám, případně umožněním návštěvy těchto lékařů přímo v zařízení.

Do Domova docházejí lékaři, specialisté, praktický lékař pro dospělé, pediatr, psychiatr, stomatolog, neurolog, gastroenterolog, diabetolog a další potřebné odbornosti dle zdravotního stavu a potřeb našich uživatelů. Úzce spolupracujeme s odbornými pracovišti Thomayerovy nemocnice Krč a poliklinikami v okolí Domova

Dále máme nasmlouvané služby se speciálním pedagogem a logopedem. Uživatelé pravidelně dojíždějí na hippoterapii a k dispozici je i canisterapie.

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., praktický lékař
email: recepce@comfortcare.cz

  telefon: 224 826 573, linka ZDARMA: 800 170 170

MUDr. Daniel Dvořák, praktický lékař
email: info@mudrdanieldvorak.cz

mobilní telefon: 603 116 203

 

Ambulance Sulická
pevná linka: 270 006 750
mobilní telefon na sestry: 773 001 294

Vedoucí zdravotního úseku, Věra Kratinová
mobilní telefon: 773 001 349

email: kratinova@dozp-sulicka.cz

Ambulance Murgašova
mobilní telefon: 773 001 395

Fotogalerie